Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN naturalfoodonline.eu
naturalfoodonline.eu is een commerciële naam van de DELI OSTRICH NV

Ondernemingsgegevens

DELI OSTRICH NV
Gravestraat 7B - 8750 Wingene – België
051/650150 - info@deli-ostrich.com
BTW BE 0443.254.465

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van naturalfoodonline.eu biedt haar klanten de mogelijkheid om diepgevroren vleeswaren online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het naturalfoodonline.eu assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij naturalfoodonline.eu.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW, vervoer en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Benelux. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

DELI OSTRICH NV is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. DELI OSTRICH NV is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door DELI OSTRICH NV.

DELI OSTRICH NV is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het naturalfoodonline.eu assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van naturalfoodonline.eu. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum.

De klant heeft de keuze tussen de volgende online betaalwijzen:

-       Bancontact

-       Creditcard

-       PayPal

 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van DELI OSTRICH NV
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van DELI OSTRICH NV te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover DELI OSTRICH NV beschikt, behoudt DELI OSTRICH NV het recht om, bij niet-of laattijdige betaling, de aankoop te annuleren. De klant wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht. Onverminderd het voorgaande behoudt DELI OSTRICH NV zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht. U kan onze klantendienst 24uur/dag bereiken via info@naturalfoodonline.eu

Artikel 8: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met de klantendienst (info@naturalfoodonline.eu) waarna in samenspraak zal besloten worden hoe het artikel terug dient bezorgd te worden aan DELI OSTRICH NV

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Verzakingstermijn

Koninklijk Besluit van 6 september 1993 bepaalt dat de bedenktermijn niet geldt voor producten die snel kunnen bederven of producten die omwille van hun aard niet kunnen worden teruggezonden (bijvoorbeeld levensmiddelen).

Artikel 10: Privacy

DELI OSTRICH NV verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit. 
Hieronder valt te verstaan:

Er voor zorgen dat uw bestelde goederen tot bij uw gewenste leveringplaats geraken en u gedurende de periode van bestelling tot levering op de hoogte houden van de situatie van uw bestelde goederen. 
Daarnaast worden volgende gegevens gebruikt voor eigen statistische overzichten:

- land

- totaalbedrag van de bestelling 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van naturalfoodonline.eu bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat naturalfoodonline.eu uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dit schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Gravestraat 7B - 8750 Wingene - België of via een e-mail naar info@naturalfoodonline.eu .

naturalfoodonline.eu respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 en de wet van 25 mei 2018met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op naturalfoodonline.eu ter consultatie, wijziging of verwijdering.
naturalfoodonline.eu maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.
naturalfoodonline.eu houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@naturalfoodonline.eu

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door DELI OSTRICH NV om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: naturalfoodonline.eu Klantendienst

De naturalfoodonline.eu klantendienst is 24/24 bereikbaar via e-mail op info@naturalfoodonline.eu of per post op het volgende adres Gravestraat 7B - 8750 Wingene - België. Telefonisch kan er van maandag tot zaterdag van 8u-18u gebeld worden naar het nummer +32 495 38 75 20.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van naturalfoodonline.eu Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

naturalfoodonline.eu kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Voorwaarden wanneer Natural food online niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het niet leveren van een bestelling. 

Noch Natural food online noch haar transportdienst kan aansprakelijk worden gesteld voor het niet ontvangen van goederen als volgende voorwaarden zijn voldaan door natural food online en haar transportdienst:

  • De bestelling is correct afgehandeld door Natural food online.
  • De bestelling is vrijdagnamiddag vertrokken om zaterdag uitgeleverd te worden.
  • De transportdienst heeft op voorhand haar ETA via sms gestuurd.
  • De transportdienst is binnen het juiste tijdskader, tijdskader zoals aangegeven door de klant, bij de klant geweest.
  • De transportdienst heeft aangebeld bij de klant of op een andere manier contact proberen te zoeken indien de klant dat zo zou aangeven.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Brugge bevoegd.